Stronę dostarcza: Logopeda.pl - Portal logopedów

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet ramach warsztatów online dostępnych na platformie organizatora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Organizatora warsztatów online, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Warsztaty realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie warsztatów, za które osobą odpowiedzialną jest Organizator.

3. Warsztaty mają formę webinarium na platformie ZOOM.us, ClickMeeting, bądź tożsamych narzędzi i aplikacji umożliwiających z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

4. Tematyka wybranych warsztatów znajduje się w zakładce ze szczegółami wybranego warsztatu online.

DEFINICJE

1. Organizator - właściciel dedykowanej platformy do promocji warsztatów, w tym systemu rejestracji uczestników, dostępnej pod domeną logopeda.pl bądź logopedyczne.pl – Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.206, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), email: [email protected]

2. Prowadzący - osoba/specjalista, która została przez Organizatora uprawniona do przeprowadzenia warsztatu online, wymieniona w szczegółach danego warsztatu z imienia i nazwiska, jako osoba prowadząca wybrane warsztaty.

3. Warsztaty online – warsztaty odbywają się w formie online z wykorzystaniem platformy szkoleniowej.

4. Warsztaty offline – warsztaty odbywają się w formie offline z wykorzystaniem platformy szkoleniowej, do których można uzyskać czasowy dostęp.

5. Platforma szkoleniowa wykorzystana do prowadzenia warsztatów - ZOOM.us, ClickMeetting, bądź tożsama aplikacja jako - platforma do wideokonferencji, prowadzenia spotkań i współpracy online.

6. Uczestnik warsztatów – każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się z użyciem formularza kontaktowego oraz opłaciła dostęp do warsztatów i której udział został potwierdzony przez Organizatora warsztatów. Uczestnik warsztatów musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz oświadczyć, ze nie będzie utrwalał dźwięku i/lub obrazu przebiegu części bądź całości warsztatów.

7. Warsztaty - zestaw prezentacji, ćwiczeń, materiałów naukowych połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które obejmuje oferta warsztatów online przygotowana przez Organizatora.

8. Certyfikat ukończenia warsztatów – dokument potwierdzający uczestnictwo w warsztatach, sporządzony na podstawie listy obecności dostarczonej przez Prowadzących, przygotowany i przesłany w wersji elektronicznej przez Organizatora do uczestników warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI TECHNICZNE

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zarejestrowanie się przez formularz rejestracyjny dostępny w domenie logopeda.pl bądź logopedyczne.pl oraz wniesienie stosownej opłaty rejestracyjnej.

2. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma automatyczną informację za pośrednictwem poczty e-mail z potwierdzeniem przyjęcia formularza kontaktowego oraz numerem konta do uiszczenia opłaty z tytułu uczestnictwa. Dokonanie opłaty za udział w warsztatach jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usługi szkoleniowej.

3. Opłata z tytułu uczestnictwa powinna być wykonana w ciągu 24 godzin od momentu wysłania formularza rejestracyjnego. Data zaksięgowania opłaty z tytułu uczestnictwa może decydować o zakwalifikowaniu poszczególnych uczestników w przypadku wcześniejszego zamknięcia list.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się określonej liczby osób gwarantującej rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia w postaci warsztatów online.

5. Do uczestnictwa w organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniu, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/laptopa/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu/narzędzia/aplikacji - platformy szkoleniowej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów platformy szkoleniowej, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu bądź łącza internetowego.

OPŁATY

1. Warsztaty są odpłatne. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu uczestnictwa w ciągu 24 godzin od daty rejestracji, nie później jednak niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatów.

2. Odpłatność (cena standardowa) z tytułu uczestnictwa w warsztatach jest określona w szczegółach wybranych warsztatów.

3. Dane do przelewu z tytułu rejestracji zostaną przesłane drogą mailową, po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, naliczania rabatów bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą przyjętych wcześniej rejestracji / zgłoszeń uczestników warsztatów.

5. Aby uzyskać fakturę/rachunek należy wskazać dane do faktury w formularzu kontaktowym podczas rejestracji na warsztaty. Jeśli uczestnik nie zaznaczył informacji o chęci uzyskania faktury, może również podać numer NIP, na który ma zostać wystawiona faktura, w tytule przelewu.

6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na otrzymanie faktury/rachunku drogą mailową. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu swojego podpisu.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH I ODWOŁANIE WARSZTATÓW

1. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach i zwrot częściowych kosztów z tytułu uczestnictwa jest możliwe najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem rozpoczęcia warsztatów.

2. W przypadku rezygnacji z warsztatów, rozliczenia odbywają się w następującym trybie:

- zgłoszenie rezygnacji na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed warsztatami - Organizator zwraca 90% wpłaconych środków przez Uczestnika,

- zgłoszenie rezygnacji od 9 do 5 dni kalendarzowych przed warsztatami - Organizator zwraca 60% wpłaconych środków przez Uczestnika,

- zgłoszenie w trakcie 2 dni kalendarzowych poprzedzających termin rozpoczęcia warsztatów

- Organizator zwraca jedynie 30% kosztów warsztatów,

- niezgłoszenie rezygnacji powoduje sytuację, w której uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów warsztatów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do dokonania zmiany terminu warsztatów lub odwołania ich. W sytuacji odwołania warsztatów z przyczyn losowych uczestnicy otrzymają zwrot środków na rachunek bankowy, z którego otrzymano przelew.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści prezentowane podczas warsztatów są utworem i podlegają ochronie prawnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm).

2. Żaden utwór, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa.

3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych warsztatów online przez Uczestników jest zabronione.

4. Warsztaty odbywają się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5. Organizator oraz Prowadzący - zastrzegają wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

6. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia warsztatów i upublicznione przez Prowadzących bądź Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator i prowadzący nie zezwalają na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia warsztatów.

7. Organizator i Prowadzący nie wyrażają zgody na wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek warsztatów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.206, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected].

2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy).

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, biuro księgowe). Odbiorcą danych osobowych będą Prowadzący, a przekazanie danych Prowadzącym jest związane z realizacją usług, w celu wykonania umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

6. Uczestnik warsztatów ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. . Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Dokonując rejestracji przez formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO.

8. W wykonaniu umowy wybrane dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane operatorowi platformy, na której odbywa się proces szkoleniowy. Do połączeń w postaci Wideokonferencji użyte zostanie narzędzie ZOOM, ClickMeeting, bądź tożsama aplikacja, co oznacza, że część danych, jak np. adres mailowy, w celu wykonania usługi może zostać przekazana do dostawcy platformy za pośrednictwem, której realizowana jest usługa.

9. Z uwagi na korzystanie przez Usługodawcę także z możliwości szkoleniowych Google Account dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.

10. Udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych lub reklamowych może odbyć się wyłącznie za osobną zgodą Uczestnika.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres mailowy Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia realizacji warsztatów.

3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4. Reklamacja powinna zawierać wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji oraz ewentualne propozycje formy zadość uczynienia ze strony Organizatora.

5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo może się wiązać z odmową jej uwzględnienia.

DOSTĘP DO WARSZTATÓW

1. Uczestnik otrzymuje dostęp do warsztatów w wersji online, co oznacza, że użytkownik otrzymuje dostęp do szkolenia w formie online (na żywo), ale organizator nie zapewnia dostępu do treści po zakończeniu warsztatów.

2. W wybranych przypadkach organizator, może zaoferować dostęp do warsztatów w wersji offline, przez okres 7 dni od daty wykupienia wybranego warsztatu.

3. Warunki dostępu do warsztatu opisane są w szczegółach danego warsztatu i mogą ulec zmianie, co oznacza, że warsztat dostępny wyłącznie w ofercie online, może również zostać zaoferowany w wersji offline, po decyzji organizatora i prowadzącego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach dydaktycznych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas warsztatów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia warsztatów był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały jego oczekiwań. Z wyżej wymienionych tytułów Organizator nie może podnosić wobec Uczestnika jakichkolwiek roszczeń, co do zwrotu całości lub części opłaty z tytułu uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik dokonując rejestracji i opłaty z tytułu uczestnictwa w warsztatach, wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

4. Osoba odpowiedzialna za kontakt z uczestnikami jest Jakub Skoczylas, kontakt telefoniczny: +48 22 247 24 18.